Dynamice uses cookies (and similar techniques) cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of the Dynamice website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. By continuing to use this website you agree with this. Find out more

Campaign conditions

Algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie op de website of Facebook pagina van Dynamice.energy

 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Dynamice B.V. in Rotterdam.
 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig, tenzij anders vermeld. Dynamice BV behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 16 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf Dynamice BV en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het
  e-mailaccount op Dynamice.energy of Facebook, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 4. Enkel prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Dynamice BV bepaald. De winnaar zal door Dynamice BV worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook of een bericht via Dynamice.energy
 5. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Dynamice BV zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Dynamice BV is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 6. Om deel te nemen aan deze acties op Facebook is het de voorwaarde dat de Facebook pagina van Dynamice BV geliked, en het betreffende bericht gedeeld wordt. Daarnaast kan er ook een reactie geplaatst worden onder de betreffende post van de actie.
 7. De winnaar zal worden gecontacteerd door Dynamice BV om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. De betrokken partner zal vervolgens alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van Dynamice BV. Dynamice BV is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post-of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.
 8. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar.
 9. Spel uitslagen van het bedrijf Dynamice BV zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Dynamice BV behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 10. Dynamice BV behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 11. Dynamice BV of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dynamice BV (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Dynamice BV. Daarnaast kan Dynamice BV geen garantie afgeven dat de website of Facebook/Twitter/Instagram pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 12. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Dynamice BV. Daarbij verleen je –bij deelname aan een dergelijke actie van Dynamice BV –toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Dynamice BV verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet -en privacy regelgeving behandeld.
 13. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@dynamice.energy
  Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle –met de actie verband houdende geschillen –is het Nederlands recht van toepassing. Dynamice BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten. De promotie/actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook.

Algemene Voorwaarden #exploselfie Instagram / Facebook / Twitter actie

De #exploselfie (de “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door Dynamice BV.

TOEGANKELIJKHEID:
Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 16 jaar of ouder zijn. Functionarissen, directeuren, medewerkers, vrijwilligers, tussenpersonen en vertegenwoordigers van Dynamice BV zijn uitgesloten van deelname (gezamenlijk de “Uitgesloten Personen”). De Wedstrijd is niet geldig indien deze bij wet verboden is.

AANVAARDING VAN DE REGELS:
Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Officiële Wedstrijdregels (de “Regels”), die naar eigen inzicht door Dynamice BV mogen worden gewijzigd. Het winnen van een prijs (zoals hieronder gedefinieerd) is afhankelijk van het voldoen aan alle hierin uiteengezette vereisten.

WEDSTRIJDPERIODE:
De Wedstrijd vangt aan op een door Dynamice BV aangegeven dag, datum en tijdstip en eindigt op een door Dynamice BV aangegeven dag, datum en tijdstip. Hierover valt niet te corresponderen. ( de “Wedstrijdperiode” ).

DEELNAME:
Om deel te nemen aan de Wedstrijd dienen gebruikers te beschikken over een Instagram/facebook/twitter-account en een geldig e-mailadres.
Gebruikers worden bijvoorbeeld aangemoedigd om foto’s (selfie’s) te maken op de daarvoor bestemde locatie op het betreffende festival terrein, en vervolgens te delen met #exploselfie (elke “Ingediende Foto”).
Alleen Ingediende foto’s met de hashtag #exploselfie in de omschrijving kunnen geclaimd worden voor deelname aan de wedstrijd. Ingediende foto’s dienen originele werken te zijn, mogen niet al eerder een prijs gewonnen hebben, en mogen geen onderdelen bevatten die inbreuk maken op de rechten van een derde partij (waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy- of beeldrecht). Dynamice BV behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht ingediende foto’s te diskwalificeren waarvan het vindt dat zij obscene, beledigende of ongeschikte inhoud bevatten, niet voldoen aan deze Regels of niet in de geest van de wedstrijd passen.
Er is geen limiet aan het aantal foto’s dat een deelnemer kan indienen.

PRIJZEN:
De prijs wordt geleverd door Dynamice.

SELECTEREN VAN DE WINNAARS:
De winnaar (de “Prijswinnaar”) wordt geselecteerd aan de hand van: 1.het aantal likes/reacties bij de ingediende foto, 2. de originaliteit van de ingediende foto. 3. de beschrijving bij de ingediende foto (gedurende de actieperiode). De sponsor zal proberen prijswinnaars op de hoogte te stellen via sociale media. Indien Dynamice BV na redelijke pogingen er binnen 7 dagen na de eerste poging tot contact, niet in slaagt contact op te nemen met een deelnemer, is Dynamice BV vrij om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen of te laten vervallen. Dynamice BV is niet aansprakelijk voor enige schade die de prijswinnaar hierdoor mogelijk lijdt.

De beslissingen van Dynamice BV met betrekking tot de wedstrijd zijn definitief en bindend voor de deelnemers. In het geval van een geschil over de interpretatie van deze regels , prevaleert de interpretatie van Dynamice BV.

Alle deelnemers dienen te voldoen aan geldende wetten.

Elke Ingediende foto die onleesbaar, onvolledig of aangepast is, of foutieve informatie bevat is ongeldig.

DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD VRIJWAART ELKE DEELNEMER DYNAMICE BV VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN, LETSEL, VERLIES, CLAIMS OF SCHADEVERGOEDINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFRECHTELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET: (I) DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD, EN/OF (II) AANNAME, GEBRUIK OF NIET-GEBRUIK VAN PRIJZEN OF DELEN DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN, PERSOONLIJKE VERWONDINGEN, SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK, VERLIES TIJDENS HET REIZEN NAAR/VAN OF AANWEZIGHEID BIJ DE EVENTS DIE DEEL UITMAKEN VAN DE PRIJZEN EN VAN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ANDERE PERSONEN IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD.

Zonder beperking van het voorgaande zijn de gevrijwaarden niet verantwoordelijk voor: (i) incorrecte of onnauwkeurige informatie, veroorzaakt door deelnemers, Instagram, Facebook, Twitter of derde partijen, of door de apparatuur, hardware, software of programmering geassocieerd met of gebruikt voor de Wedstrijd, (ii) technische fouten, defecten, vertragingen of uitval van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, storingen, onderbrekingen, onderbroken communicatie, internet of websitetoegang, hardware of software, (iii) digitale of elektronische onderbrekingen (bijv. beveiligingslekken), (iv) ongeautoriseerd menselijk ingrijpen (bijv. hacking), (v) technische of menselijke fouten die plaats kunnen vinden in verband met elk aspect van de Wedstrijd, (vi) letsel of schade aan personen of eigendommen die veroorzaakt kan zijn, direct of indirect, deels of volledig, door de deelname van een deelnemer aan de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van Prijzen, (vii) schending door deelnemers van de algemene voorwaarden van Instagram, Facebook en Twitter en (viii) kwijtgeraakte, onvolledige, onleesbare of vervormde Ingediende Foto’s, post of transmissies, onderbroken of onbeschikbare netwerken, servers of andere verbindingen, communicatiefouten, computervirussen, bugs, wormen, geknoei, ongeautoriseerde interventies, fraude, niet-werkende computerhardware of -software, telefoonverbindingen, of andere fouten of problemen van welke aard dan ook, elektronisch, mechanisch of menselijk.

De Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of uitgevoerd door en is niet verbonden aan Instagram, Twitter of Facebook.